Pendaftaran Perintah Pembahagian

  1. Setelah perintah pembahagian dikeluarkan, pihak waris hendaklah mengemukakan hak milik tanah atau geran kepada Pejabat Tanah berkaitan untuk tujuan pendaftaran perintah pembahagian tersebut.
  2. Bagi maksud pembahagian harta alih, pihak waris hendaklah mengemukakan perintah pembahagian kepada agensi/institusi yang bertanggungjawab terhadap harta alih tersebut.